تحلیل پچ آپدیت 7.26 دوتا2

تغییرات اصلی(GENERAL CHANGES):

  • تمرکز این آپدیت بسیار ریز و سیستمی بوده است که اگر جا بیفتد این تغییرات شامل آیتم ها و هیرو ها نیز میشود.
  • آتریبیوت ها دیگر به هیرو ها مجیک ریزیست و اسپل آمپلیفیکشن و موومنت اسپید نمیدهد.که این تغییرات شامل هیروهای استرنج،اگیلیتی و اینتلجنس میشود.
  • تمامی گولد های بدست آمده به میزان 10%کاهش یافته است که این شامل تاور ها کریپ های لاین و کریپ های جانگل و هیرو ها می شود.
  • میزان گلد هایی که از کیل استریک به دست می آید 50% کاهش پیدا کرده است.