جگر از زمان شروع بازی تا به حال در بازی بسیار مهم بوده است.اپراتور آلمانی یکی از تنها 7 مدافع سریع است بازی رینبو شناخته می شود. اوپراتوری که دارای سه سرعت و یک ارمور است.گجت وی که باعث نابود کردن جارنجک ها و یا لانچر ها میشود این اپراتور را قابل اعتماد کرده است.

اما اکنون یوبی سافت نشان می دهد که جگر دیگر عضو باشگاه سه سرعت نخواهد بود.در تغییراتی که دیروز به سرور تست ارائه شد،یوبی سافت جگر را به یک اوپراتور دو سرعت و دو ارمور تغییر داد.

یوبی سافت گفته است که جگر رومر بسیار قوی است و ما برای تضعیف این موضوع آن را به دو ارمور و دو سرعت تغییر دادیم.

اوپراتور وامای که در سیزن قبل معرفی شد محبوبیت جگر را کاهش داده است و یوبی سافت دنبال حا این موضوع است